Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 80

6. Genel kurulun görev ve yetkileri

6. Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 80 - Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) YHGK, T: 10.05.2006, E: 2006/2-278, K: 2006/283:

“… Genel kurulun onayını almayan yönetim veya disiplin kurulu kararları derneğin denetim yolları tüketilmiş kararı olarak kabul edilemez. Özellikle dernek üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verme görevi genel kurula aittir (TMK.md.80/1). Olayda iptali istenilen karar genel kurula ait değildir. O halde davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. ...”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

2– Selâhiyet

Madde 58

Heyeti umumiye, âzanın kabul ve ihracı hakkında karar verir; idare heyetini intihabeder ve cemiyetin diğer bir uzvuna tevdi edilmemiş olan işleri tesviye eyler.

Heyeti umumiye cemiyetin diğer uzuvlarını teftiş eder. Mukavele ile haiz oldukları haklara halel gelmeksizin onları her zaman azledebilir.

Muhik sebepler için azil salâhiyeti, heyeti umumiyenin kanuni bir hakkıdır.

III-) Madde Gerekçesi:

Maddeyle derneğin en üst organı olan genel kurulun görev ve yetkilerinin neler olduğu düzenlenmiş, derneğin diğer organlarını denetleyeceği ve onları haklı sebeplerin varlığı hâlinde her zaman görevden alabileceği hükme bağlanmıştır. Haklı sebeplerle görevden alınan diğer organların sözleşmeden doğan haklarını kullanmaları doğal olduğundan, maddede genel kurulca haklı sebeplerle görevden alınan diğer organların, sözleşmeden doğan haklarının saklı tutulması yönünde bir hükme yer verilmemiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Zuständigkeit

Art. 65

1 Die Vereinsversammlung beschliesst über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern, wählt den Vorstand und entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht andern Organen des Vereins übertragen sind.

2 Sie hat die Aufsicht über die Tätigkeit der Organe und kann sie jederzeit abberufen, unbeschadet der Ansprüche, die den Abberufenen aus bestehenden Verträgen zustehen.

3 Das Recht der Abberufung besteht, wenn ein wichtiger Grund sie rechtfertigt, von Gesetzes wegen.

2-) CCS:

2. Compétences

Art. 65

1 L’assemblée générale prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux.

2 Elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

3 Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu’il est exercé pour de justes motifs.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X