Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 736

3. Alım ve geri alım hakları

3. Alım ve geri alım hakları

Madde 736 - Tapu kütüğüne şerh verilen alım ve geri alım hakları, şerhte belirtilen süre içinde her malike karşı kullanılabilir.

Şerhin etkisi, her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer.

I-) Türk Kanunu Medenîsi: 

2- İştira, vefa hakları

Madde 660

Mukaveleden mütevellit iştira ve vefa hakları tapu siciline şerh verildiği surette bu şerhte gösterilen müddet içinde gayrimenkulün her hangi malikine karşı dermeyan olunabilir.

Bu haklar her halde şerh tarihinden itibaren on sene geçmekle sakıt olur.

II-) Madde Gerekçesi: 

Yürürlükteki Kanunun 660 ıncı maddesini karşılamaktadır.

Kenar başlığıyla birlikte arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır. Bununla birlikte bir karşılaştırma yapmak imkânı sunmak maksadıyla kaynak kanunun 04.10.1991 tarihli Federal Kanun ile 01.01.1994 itibariyle yürürlükten kalkan 683. maddesini zikretmek isabetli olacaktır1. Bununla birlikte hemen belirtmek gerekir ki, kaynak kanunun yürürlükten kalkan bu hükmünün 2. fıkrasında alım ve geri alım haklarının şerh tarihinin üzerinden on yıl geçince sona ereceği kabul edilmiştir. Halbuki Medenî Kanunumuzdaki düzenlemede şerhin etkisinin azami on yıl süreyle sınırlı olduğu belirtilmiştir. Ancak yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 238. maddesi ile önalım, geri alım ve alım haklarının en çok on yıllık süre için kararlaştırılabileceği ve kanunlarda belirlenen süre ile tapu siciline şerh verilebileceği kabul edilmiştir.

1-) ZGB:

2. Kaufsrecht und Rückkaufsrecht

Art. 683

1 Wird ein Kaufsrecht oder Rückkaufsrecht im Grundbuche vorgemerkt, so besteht es während der in der Vormerkung angegebenen Zeit gegenüber jedem Eigentümer.

2 Kaufsrecht und Rückkaufsrecht erlöschen in jedem Fälle mit dem Ablauf von zehn Jahren seit der Vormerkung.

2-) CCS:

2. Droits d’emption et de réméré

Art. 683

1 Lorsqu’un droit d’emption ou un droit de réméré a été annoté au registre foncier, il subsiste, pour le temps fixé dans l’annotation, contre tout propriétaire de l’immeuble.

2 Les droits d’emption et de réméré cessent, dans tous les cas, dix ans après l’annotation.

IV-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Halûk Nami Nomer; Vefa Hakkı, İstanbul, 1992.

Deniz Arslan Ugan; Geri Alım (Vefa) Hakkı, Ankara, 2020.


1   İsviçre Medenî Kanunu’ndan geri alım ve alım haklarına ilişkin bu düzenlemenin kaldırılmasının sebebi bu hakların İsviçre Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olmasıdır. Bkz. İsviçre Borçlar Kanunu madde 216 vd.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X