Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 70

a. Ödenti verme borcu

2. Üyelerin yükümlülükleri

a. Ödenti verme borcu

Madde 70 - Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 17.04.2003, E: 2003/4200, K: 2003/5602:

“…” Dernek tüzüğünde “… (ifa zamanı) belirlenmemiştir. Bu konuda yönetim kurulunca alınmış bir kararın varlığı da iddia edilmemiştir. Ancak, her yıla ait aidat borcunun ait olduğu yılın sonuna kadar (31 Aralık akşamına kadar) ödenmesi gerektiği; üyelik hukukunun ve hukuki ilişkinin niteliği ve mahiyeti gereğidir. Nitekim uygulama da, aksine bir belirleme yoksa bu doğrultuda yerleşmiştir. O halde; davalı (borçlu) derneğe üye olarak girerken aidat borcu ile yükümlü olduğunu ve ifa zamanının da ait olduğu yılın sonuna kadar olduğunu bilebilecek durumdadır. Bu takdirde Borçlar Kanununun 101/1. maddesi gereğince, borçlunun temerrüdü için uyarılmış olmasına (temerrüd ihtarına) gerek yoktur. Aynı yasanın 101/2. maddesi gereğince borçlu ifa zamanının hitamı ile kendiliğinden mütemerrit olur. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün Türk Kanunu Medenîsi’ndeki karşılığı için iki hükmü zikretmek gerekir:

1-) II. İştirak hissesi

Madde 64

İştirak hissesi, cemiyetin nizamnamesiyle muayyendir. Nizamnamede tâyin edilmemiş ise cemiyetin gayesi ve borçlarının tediyesi için muktezi masrafları cemiyet âzası mütesaviyen verirler.

2-) IV. Cemiyetten çıkmanın veya çıkarılmanın hükmü

Madde 66

Cemiyetten çıkan veya çıkarılan âza cemiyetin mallarında bir gûna hak iddia edemez; âzalıkta bulundukları müddete ait iştirak hissesini vermeğe mecburdur.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde yürürlükteki Kanunun 64 üncü maddesini karşılamakta olup, İsviçre Medenî Kanununun 71 inci maddesinin Fransızca ve Almanca metnine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Madde, üyelik yükümlülüklerinden “ödenti verme borcu”nu hükme bağlamakta, bu borcun tüzükle düzenleneceğini, tüzükte hüküm bulunmaması hâlinde ise üyelerin dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılacağını, dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorunda olduğunu onursal üyelerin ödenek vermeye zorlanamayacağını öngörmektedir. Maddeye, ödenti tüzükle belirlenmemişse, üyenin derneğin tüm borçlarını ödemek zorunda olmadığı, sadece amacı ve borçlarının karşılanması için belli bir miktar ödenti vereceği konusunda açıklık getirilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün İsviçre Medenî Kanunundaki karşılığı için iki hükmü zikretmek gerekir:

1-) ZGB:

a-) II. Beitragspflicht

Art. 71

1 Die Beiträge der Mitglieder werden durch die Statuten festgesetzt.

2 Solange es an einer solchen Festsetzung fehlt, haben die Mitglieder die zur Verfolgung des Vereinszweckes und zur Deckung der Vereinsschulden nötigen Beiträge zu gleichen Teilen zu leisten.

b-) IV. Stellung ausgeschiedener Mitglieder

Art.73

1 Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen werden, haben auf das Vereinsvermögen keinen Anspruch.

2 Für die Beiträge haften sie nach Massgabe der Zeit ihrer Mitgliedschaft.

2-) CCS:

a-) II. Cotisations

Art. 71

1 Les cotisations sont fixées par les statuts.

2 A défaut de disposition statutaire, les membres de l’association contribuent dans une mesure égale aux dépenses que rendent nécessaires le but social et l’acquittement des dettes.

b-) IV. Effets de la sortie et de l’exclusion

Art. 73

1 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l’avoir social.

2 Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.

 

Not: Kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nun 73. maddesinin üyelik ilişkisi sona eren üyelerin üyelik dönemlerine ilişkin ödenti borçlarının baki kalacağına ilişkin 2. fıkrası Türk Medenî Kanunu’nun 70. maddesinin 1. fıkrasının 3. cümlesine alınmıştır. Kaynak Kanunun 73. maddesinin 1. fıkrası ise Türk Medenî Kanunu’nun 68. maddesinin 3. fıkrası ile paraleldir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 71. maddesi 17.12.2004 tarihli Federal Kanun ile 01.06.2005 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X