Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 296

II. Bildirim

II. Bildirim

Madde 296 - Beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hâkimi, noter veya vasiyetnameyi açan hâkim, tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bildirir.

Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa, anasına, çocuk vesayet altında ise vesayet makamına bildirir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 23.02.2004, E: 2004/1439, K: 2004/1999:

“… İstek, evlilik dışı doğan çocuğun, babası tarafından tanınması istemine ilişkindir. Tanıma, babanın nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senetle veya vasiyetname ile olur. … Mahkemece tanıma beyanının, babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğuna bildirilmesi gerekir. Her ne kadar Türk Medeni Kanununun 296/1. maddede bildirimde bulunacak makam “Sulh Hâkimi” olarak gösterilmişse de; Türk Medeni Kanunu’ndan daha sonra yürürlüğe giren 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun; Türk Medeni Kanununun …” (üçüncü kısım hariç olmak üzere)  “ … ikinci kitabından (md.118-494) kaynaklanan dava ve işlerin Aile Mahkemelerinde, Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde ise Aile Mahkemesi sıfatıyla o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde görüleceğini hükme bağlayarak… bu konuda görevli mahkemeyi örtülü olarak değiştirmiştir.

Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında mahkemelerce kendiliğinden gözetilmesi zorunludur. Gerçekleşen bu durum karşısında; işin esasının incelenmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

B TANIMA

I. Şartları ve şekli

Madde 291

Evlilik haricinde doğan çocuk babası tarafından veya babasının vefatı veya temyiz kudretinden daimî mahrumiyeti halinde babasının babası tarafından, tanınabilir.

Tanıma, resmî senet veya ölüme bağlı tasarrufla olur. Keyfiyet, tanınan kimsenin mukayyet bulunduğu mahallin nüfus memuruna bildirilir.

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 296. maddesi, Türk Kanunu Medenîsi’nin 291. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesine tekabül etmektedir.

III-) Madde Gerekçesi:

Bu maddede tanımanın alenîleşmesi ve hukukî sonuçlarının gerçekleşmesinin kolaylaştırılması için yapılması gerekli işlemler, 1984 tarihli Öntasarının 282 nci maddesi örnek alınarak düzenlenmiştir. Madde, yürürlükteki Kanunun 291 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünü karşılamakta ve daha geniş bir düzenleme içermektedir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X